Woman with Marlboro shopping bag : Krakow, Poland, 1986